Tay lấy điện cầu trục

Tay lấy điện cầu trục tiếp xúc trực tiếp lên ray nên còn được gọi là chổi tiếp điện cầu trục. Tay lấy điện cầu trục có loại 1P, 3P, 4P, 6P.

...